Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Poniższa wersja obowiązuje od dnia 11 stycznia 2017 roku

 

 

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.witalne.pl .

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego określonego w dalszej części regulaminu pod adresem internetowym www.witalne.pl , w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, a także warunki dokonywania w Sklepie internetowym rezerwacji towarów znajdujących się w asortymencie oferowanym przez Sprzedającego z możliwością ich zamówienia w Sklepie internetowym oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

Sprzedającym w myśl niniejszego regulaminu jest The Best Company Incorporated Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000645209, z siedzibą w Jeleniej Górze, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług pod numerem NIP: 6112770315; REGON: 365825692, zwana także zamiennie w treści regulaminu „Usługodawcą”.

Adresem oddziału sklepu oraz magazynu sklepu www.witalne.pl jest 13 Bolton Avenue, WA4 1QX Warrington, Wielka Brytania.

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: witalne@witalne.pl.

 

 

 

§ 1 Definicje

 

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844, z 2016 r. poz. 147, 615.)

 

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, lub inna nienazwana tutaj osoba,  która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje jakiejkolwiek czynności za pośrednictwem Sklepu Internetowego w Sklepie Internetowym.

 

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową rozumiany zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t,j, Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854, z 2016 r. poz. 615.)..

 

4. Usługodawca = Sprzedający- – podmiot świadczący usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę nie objęta ofertą Sklepu Internetowego a możliwa do zrealizowana przez Usługodawcę w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

 

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 

9. Sklep Internetowy = sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.witalne.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

 

 

§ 2 Zasady ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.witalne.pl

 

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

3. Sklep internetowy www.zbitylcd.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

 

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

 

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

 

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.witalne.pl są cenami podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Strony internetowej za pośrednictwem poczty e-mail.

 

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail, oraz zaakceptuje warunki i zasady współpracy narzucone niniejszym regulaminem..

 

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający ma prawo skontaktować się z Klientem celem ich uzupełnienia. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

6. Klient w procesie składania zamówienia może określa wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, który/a zostanie przesłany/a drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Sprzedający nie przewiduje możliwości przesyłania dowodów sprzedaży w innej formie niż elektroniczna.

 

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient określa, czy wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, system teleinformatyczny powinien wygenerować automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia uzależniony jest od momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

 

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

1. Towar wysyłany jest przez Sprzedającego pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep co do zasady informuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

2. Towar jest dostarczany za pomocą zewnętrznych firm kurierskich, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Inpost. Towar wysyłany jest z magazynu zewnętrznego. Sklep nie oferuje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

 

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z planowanym terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w praktyce 1-2 dni robocze).

 

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem opisanych usług w każdej chwili wybierając (klikając) w link witalne.pl

 

 

 

§ 5 Płatności

 

1. Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę sprzedaży).

 

2. Płatność za zamówiony Ttowar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przedpłatą- w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego.

 

 

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Niniejsze oświadczenie, zawarte w regulaminie, zwalnia Sprzedającego z obowiązku każdorazowego informowania o opisanym powyżej prawie przysługującym konsumentowi.

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

 

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 


§ 7 Procedura reklamacji

 

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas obowiązywania gwarancji każdego produktu wynosi 6 miesięcy. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

 

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy. Reklamacje zgłoszone w inny sposób niż określony w niniejszym regulaminie lub kierowanie na inny adres niż adres Usługodawcy nie będą rozpatrywanie.

 

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt oraz wypełnić zgłoszenie reklamacyjne, dostępne pod adresem: www.witalne.pl

 

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. Reklamacja jest rozpatrywana jedynie w granicach wskazanych w formularzu reklamacji.

 

5. Jeżeli Ttowar jest niezgodny z umową, Klient może żądać od Sprzedającego doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa o prawach konsumenta z  30 maja 2014 r. oraz Ustawa Kodeks cywilny).

 

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

 

 

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sSklepu internetowego w związku z dokonywanymi transakcjami jest Usługodawca.

 

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

 

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres witalne@witalne.pl

 

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

 

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

 

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

 

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 

1. Klienci posiadający aktywne konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Wysłanie zawiadomienia o zmianie treści Regulaminu przez Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Klienta czyni zadość obowiązkom informacyjnym stawianym Sprzedającemu przepisami obowiązującego prawa.

 

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

 

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

  

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności:

 

a.  przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t,j, Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z2015 r. poz. 1854, z 2016 r. poz. 615.)

 

b. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585.)

 

c. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844, z 2016 r. poz. 147, 615.)

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego  t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741, 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137, 1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635, 1830, 1854, z 2016 r. poz. 195, 437. (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl